20211230_456663
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 85
6564530_456663
20220110_111201_1
20211230_23443
20211230_1344563

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych stanowi specjalizację naszej firmy. Czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wykonujemy w ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i właścicielami poszczególnych lokali.

Prowadzimy kompleksowe działania związane z rejestracją nowo utworzonej wspólnoty mieszkaniowej, jak również czynności związane z przejęciem nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, a także (w razie potrzeby) wszelkie czynności związane ze zmianą dotychczasowego zarządcy.

W szczególności do naszych obowiązków należy:

Reprezentacja właścicieli nieruchomości

 • na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami

Obsługa prawna

 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego do obsługi nieruchomości i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • wypełniania deklaracji podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością,
 • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku, przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, czynszów najmu itp.
 • windykacja należności,
 • lokowanie wolnych środków właścicieli nieruchomości na lokatach terminowych,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • pobieranie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych,
 • obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez właścicieli nieruchomości.

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie aktualizacji wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych – zawieranie, ewentualne rozwiązanie i wprowadzanie zmiany z dostawcami wody, ciepła, prądu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości, w szczególności zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami, z którymi właściciele posiadają związek prawny,
 • opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
 • opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnot (regulaminy, statuty, itp.),
 • potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
 • dostarczanie właścicielom, czy najemcom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
 • zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych budynku,
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich i ślepych,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, wyszukiwanie wykonawców robót, przygotowywanie
  i przeprowadzanie przetargów, analiza ofert i materiałów przetargowych,
 • prowadzenie uzgodnień urzędowych, projektowych i wykonawczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, przekazywanie terenu robót, przeprowadzanie odbiorów, analiza kosztów.

Najczęściej zadawane pytania

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej jest USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI Z DNIA 24.06.1994R. z późniejszymi zmianami (UWL), a w przypadku tzw. „małych wspólnot mieszkaniowych” (do 3 lokali) Kodeks cywilny.

Ustawa o własności lokali (art. 19) dzieli wspólnoty na małe i duże, w zależności od liczby lokali wyodrębnionych i nie wyodrębnionych. Z tzw. małą wspólnota mamy do czynienia wtedy, gdy w nieruchomości znajduje się do 3 lokali włącznie.

Rozróżnienie małych i dużych wspólnot jest bardzo istotne z uwagi na fakt, że wspólnoty te w sposób diametralny różnią się w zakresie sposobu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania nieruchomością.

Mała wspólnota rządzi się zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym dla współwłasności (art. 197-221), zgodnie z którymi do wykonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli (jednomyślność). Przy braku jednomyślności każdemu właścicielowi przysługuje prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do sądu.

W dużej wspólnocie dla decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uchwała podejmowana większością głosów, liczoną według wielkości udziałów, chyba, że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie ustalono, że na jednego właściciela przypada jeden głos.

Zwoływanie zebrań właścicieli jest obowiązkiem zarządu, wynikającym zarówno z ogólnej kompetencji do kierowania sprawami wspólnoty i reprezentacji, jak też z wyraźnych zapisów UWL. Ustawa bowiem obliguje zarząd lub zarządca powołany w trybie art. 18 UWL do zwołania zebrania sprawozdawczego (tzw. absolutoryjnego) minimum raz do roku, najpóźniej do końca pierwszego kwartału. W przypadku, gdy zarząd lub zarządca niw zwoła rocznego zebrania w wymaganym terminie może to uczynić każdy właściciel.

Poza obligatoryjnym zebraniem można w każdej chwili zwołać zebranie nadzwyczajne. Zebranie takie jest zwoływane z inicjatywy zarządu, bądź na wniosek właścicieli posiadających łącznie co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości.

Chętnie udzielimy wszelkich porad w zakresie procedury zmiany zarządcy nieruchomości wspólnej, a w razie zainteresowania przygotujemy odpowiednią dokumentację i przeprowadzimy stosowne formalności prowadzące do zmiany podmiotu zarządzającego nieruchomością.

jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie biznesowe online.

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie biznesowe online.