20211230_456663
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 85
6564530_456663
20220110_111201_1
20211230_23443
20211230_1344563

Zarządzanie najmem i nieruchomościami

Zarządzanie najmem

Naszym klientom właścicielom nieruchomości oferujemy także usługi w zakresie zarządzania najmem lokali. W ramach usługi zakres obowiązków zarządcy obejmuje:

 • przygotowywanie i zawieranie umów najmu lokali, po uprzedniej akceptacji Właściciela,
 • naliczanie czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem lokali wraz z powiadamianiem najemców o ich wysokości,
 • monitorowanie płatności czynszu najmu i innych opłat związanych z korzystaniem lokali,
 • prowadzenie windykacji należności Właściciela z tytułu najmu lokali,
 • prowadzenie korespondencji z najemcami w zakresie spraw związanych z korzystaniem lokali,
 • podejmowanie wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem od najemcy stosowania się do postanowień umowy najmu w zakresie korzystania z lokalu zgodnie z przeznaczeniem, zachowania porządku domowego oraz zasad współżycia społecznego.
 • prowadzenie wszelkich czynności związanych z wydaniem, bądź zdaniem lokali przez najemcę (w tym w szczególności sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, pozasądowa windykacja należności Właściciela itp.)

Zarządzanie innymi nieruchomościami

Posiadane doświadczenie oraz wiedza merytoryczna oraz praktyczna pozwala nam w profesjonalny sposób zarządzać nie tylko nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, ale również m.in.:

 • nieruchomościami prywatnymi (kamienice, nowe obiekty budowlane),
 • nieruchomościami stanowiącymi współwłasność (w tym z udziałem gminy, czy Skarbu Państwa),
 • nieruchomościami komercyjnymi (lokale użytkowe, garaże itp.),

W ramach czynności zarządzania ww. nieruchomościami do naszych obowiązków należy w szczególności:

Reprezentacja współwłaścicieli nieruchomości

 • na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami

Obsługa prawna

 • opracowywanie umów najmu,
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego dla współwłaścicieli i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości,
 • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku,
 • rozliczanie pomiędzy współwłaścicielami dochodów z nieruchomości,
 • pobieranie i rozliczanie z właścicielami czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • windykacja należności,
 • lokowanie wolnych środków pochodzących z nieruchomości na lokatach terminowych,
 • przygotowywanie projektów planu remontowego nieruchomości,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych dla współwłaścicieli,
 • obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o umowy wiążące współwłaścicieli

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie aktualizacji wykazu lokali oraz najemców,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych – zawieranie, ewentualne rozwiązanie i wprowadzanie zmiany z dostawcami wody, ciepła, prądu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
 • opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
 • potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
 • dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
 • zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych budynku,
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich i ślepych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawców prac prowadzonych na nieruchomości, wyszukiwanie wykonawców robót, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert, analiza ofert oraz wybór wykonawcy w sposób uzgodniony ze współwłaścicielami nieruchomości wybór.

jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie biznesowe online.