Polityka prywatności

1) Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej firmy pod adresem URL https://apzn.pl

Osoba odpowiedzialna:

APZ Nieruchomości sp. z o.o.
ul. Wysoka 9
61-850 Poznań

+48 530 416 416

biuro@apzn.pl
www.apzn.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod powyższym adresem oraz pod adresem biuro@apzn.pl

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Wywołanie strony internetowej

Podczas wywoływania tej strony internetowej, www.apzn.pl, dane są automatycznie przesyłane do serwera tej strony przez przeglądarkę internetową używaną przez odwiedzającego i przechowywane w pliku dziennika przez określony czas. Do momentu automatycznego usunięcia, następujące dane są przechowywane bez dalszego wprowadzania przez odwiedzającego:

 • Adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego
 • Data i godzina dostępu przez odwiedzającego
 • Nazwa i adres URL strony, na którą wszedł odwiedzający
 • Strona internetowa, z której osoba odwiedzająca weszła na stronę APZN (tzw. referrer URL)
 • Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, a także nazwa dostawcy usług dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) GDPR. Firma APZN ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu:

 • sprawne nawiązanie połączenia ze stroną internetową APZN
 • umożliwienie przyjaznego korzystania z serwisu
 • uznanie i zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności systemów
 • aby ułatwić i usprawnić administrowanie stroną internetową

Przetwarzanie nie odbywa się wyraźnie w celu uzyskania wiedzy o osobie osoby odwiedzającej stronę internetową.

2.2 Formularz kontaktowy

Odwiedzający mogą przesyłać wiadomości do firmy poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Aby otrzymać odpowiedź, wymagane jest podanie przynajmniej poprawnego adresu e-mail. Wszystkie inne informacje mogą być podane dobrowolnie przez osobę składającą zapytanie. Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odbywa się to na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 a) GDPR. Dane osobowe zebrane w celu skorzystania z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane, gdy tylko zapytanie zostanie rozpatrzone i nie ma powodów do dalszego przechowywania (np. kolejne zlecenie dla naszej firmy).

2.3 Newsletter

Rejestrując się w celu otrzymywania newslettera, odwiedzający wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Aby zapisać się na newsletter, odwiedzający musi jedynie podać adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych odwiedzającego w celu wysyłania newsletterów jest zgoda zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 a) GDPR.

Odwiedzający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania przyszłych newsletterów. Można to zrobić za pomocą specjalnego linku znajdującego się na końcu newslettera lub wysyłając odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@apzn.pl

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wyraziła na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) GDPR
 • przekazanie danych jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR i nie ma podstaw do przyjęcia, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny interes w nieujawnianiu swoich danych, który zasługuje na ochronę.
 • istnieje wymóg prawny przekazania danych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) GDPR istnieje obowiązek prawny, i/lub
 • jest to niezbędne do realizacji stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) GDPR.

W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Cookies (ciasteczka)

Na stronie internetowej stosowane są tak zwane pliki cookies. Są to pakiety danych wymieniane pomiędzy serwerem strony internetowej APZN a przeglądarką osoby odwiedzającej stronę. Są one zapisywane przez poszczególne urządzenia używane (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania strony internetowej. W związku z tym pliki cookies nie mogą powodować żadnych szkód w używanych urządzeniach. W szczególności nie zawierają one wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookies przechowywane są informacje, które powstają w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Firma APZN nie może zatem w żaden sposób uzyskać bezpośredniej wiedzy o tożsamości osoby odwiedzającej stronę internetową.

Pliki cookies są najczęściej akceptowane zgodnie z podstawowymi ustawieniami przeglądarek. Ustawienia przeglądarki mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby pliki cookies nie były akceptowane na wykorzystywanych urządzeniach lub aby każdorazowo przed utworzeniem nowego pliku cookies pojawiało się specjalne powiadomienie. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookies może oznaczać, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Stosowanie plików cookies służy zwiększeniu komfortu korzystania z oferty internetowej APZN. Na przykład pliki cookie sesji mogą być wykorzystywane do śledzenia, czy odwiedzający odwiedził już poszczególne strony witryny. Po opuszczeniu strony internetowej te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane do poprawy przyjazności dla użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony. Przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej automatycznie rozpoznawane jest, że odwiedzający już wcześniej wywoływał daną stronę oraz jakie wpisy i ustawienia zostały wówczas dokonane, tak aby nie trzeba było ich powtarzać.

Pliki cookies wykorzystywane są również do analizy odwiedzin strony internetowej w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia strony internetowej. Te pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie przy nowej wizycie, że strona była już wcześniej wywoływana przez odwiedzającego. W takim przypadku pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są uzasadnione w wyżej wymienionych celach w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy APZN na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) GDPR.

5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane przy okazji wizyty na naszej stronie internetowej, jako “podmiotowi danych” w rozumieniu GDPR przysługują Państwu następujące prawa:

5.1 Informacje

Możesz zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prawo do informacji nie przysługuje, jeżeli udzielenie żądanej informacji naruszałoby obowiązek zachowania poufności zgodnie z § 57 StBerG lub jeżeli informacja musi zostać zachowana w tajemnicy z innych powodów, w szczególności ze względu na nadrzędny uzasadniony interes strony trzeciej. Niezależnie od powyższego, może istnieć obowiązek przekazania informacji, jeżeli interes Państwa przeważa nad interesem zachowania tajemnicy, w szczególności biorąc pod uwagę grożącą szkodę. Prawo do informacji jest również wyłączone, jeżeli dane są przechowywane tylko dlatego, że nie mogą zostać usunięte ze względu na prawne lub ustawowe okresy przechowywania lub służą wyłącznie celom bezpieczeństwa danych lub kontroli ochrony danych, pod warunkiem że udzielenie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. O ile prawo do informacji nie jest w Twoim przypadku wyłączone, a Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, możesz zażądać od nas informacji o:

 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Państwa
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniane są Twoje dane osobowe, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania
 • istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • W stosownych przypadkach, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz istotne informacje na temat zastosowanej logiki, jak również zakresu i zamierzonych skutków zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • W stosownych przypadkach, w przypadku przekazywania danych odbiorcom w państwach trzecich, o ile nie istnieje decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności poziomu ochrony na podstawie art. 45 (3) GDPR, informacje o tym, jakie odpowiednie zabezpieczenia zapewnia się w celu ochrony danych osobowych na podstawie art. 46 (2) GDPR.

5.2 Korekta i uzupełnienie

W przypadku stwierdzenia, że posiadamy nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Państwa, mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania tych nieprawidłowych danych. Jeśli Twoje dane osobowe są niekompletne, możesz poprosić o ich uzupełnienie.

5.3 Wykreślenie

Mają Państwo prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności słowa, prawa do informacji lub do wypełnienia obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i zastosowanie ma jeden z następujących powodów:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane.
 • Uzasadnieniem przetwarzania była wyłącznie Twoja zgoda, którą wycofałeś.
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które upubliczniliśmy
 • Wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których nie upubliczniliśmy, a nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
 • Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli w przypadku zgodnego z prawem niezautomatyzowanego przetwarzania danych usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania, a Państwa zainteresowanie usunięciem jest niewielkie. W tym przypadku ograniczenie przetwarzania zajmuje miejsce usunięcia.

5.4 Ograniczenie przetwarzania

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W takim przypadku można żądać ograniczenia na okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Twoje dane osobowe nie są już przez nas wymagane do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • Złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) GDPR. Ograniczenia przetwarzania można żądać tak długo, jak długo nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny. Zanim zniesiemy ograniczenie, mamy obowiązek poinformować Cię o tym.

5.5 Możliwość przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR) lub na umowie, której są Państwo stroną, a przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku obejmuje następujące uprawnienia, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób: Możesz zażądać od nas dostarczenia Ci danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. Jeśli jest to technicznie wykonalne, możesz zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.

5.6 Sprzeciw

O ile przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) zdanie 1 lit. e) GDPR (wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub na art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) GDPR (uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dotyczy to również profilowania na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 e) lub f) GDPR. Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Po skorzystaniu z tego prawa do sprzeciwu nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych, których to dotyczy, do celów marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo możliwość nieformalnego powiadomienia naszego biura o swoim sprzeciwie telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na nasz adres pocztowy podany na początku niniejszej polityki prywatności.

5.7 Odwołanie zgody

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. O cofnięciu zgody można poinformować w sposób nieformalny telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nasz adres pocztowy. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do czasu otrzymania odwołania. Po otrzymaniu odwołania przetwarzanie danych, które opierało się wyłącznie na Państwa zgodzie, zostanie przerwane.

5.8 Skarga

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodne z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

5.9 Status i aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień 22 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji Polityki prywatności w celu poprawy ochrony danych i/lub odzwierciedlenia zmian w praktyce rządowej lub orzecznictwie.

6. Usługi zewnętrzne

6.1 OpenStreetMap (za zgodą).

Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM). Dostawcą jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

Aby zapewnić prywatność na naszej stronie, OpenStreetMap jest wyłączony, gdy po raz pierwszy wchodzisz na naszą stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami OpenStreetMap jest nawiązywane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywuje OpenStreetMap (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Dzięki temu Twoje dane nie są przekazywane do OpenStreetMap przy pierwszym wejściu na stronę.

Jeśli aktywujesz OpenStreetMap, Twój adres IP i inne informacje o Twoim zachowaniu na tej stronie zostaną przekazane do OSMF. OpenStreetMap może w tym celu przechowywać pliki cookies w Twojej przeglądarce. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Możesz wyłączyć stosowanie plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Dodatkowo, Twoja lokalizacja może być rejestrowana, jeśli zezwoliłeś na to w ustawieniach swojego urządzenia – np. w telefonie komórkowym. Oferent tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności OpenStreetMap pod następującym linkiem: https://wiki.osmfoundation.org/ wiki/ Privacy_Policy.

Wykorzystanie OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwego odnajdywania miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.