Zarządzanie Nieruchomościami  - Wspólnoty Mieszkaniowe –  Zarządcy Nieruchomości Poznań

KONTAKT

z naszym biurem

ul. Wawrzyniaka 37
lokal użytkowy

telefon

+48 61 811 35 65
+48 530 416 416

email

biuro@apzn.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE 24H

TEL. 500 188 113


ebok


Biuro Jackowskiego

Biuro Wierzbowa

Biuro Dąbrowskiego

zarządzanie pozostałymi nieruchomościami

Posiadane doświadczenie oraz wiedza merytoryczna oraz praktyczna pozwala nam w profesjonalny sposób zarządzać nie tylko nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, ale również m.in.:

- nieruchomościami prywatnymi (kamienice, nowe obiekty budowlane),
- nieruchomościami stanowiącymi współwłasność (w tym z udziałem gminy, czy Skarbu Państwa),
- nieruchomościami komercyjnymi (lokale użytkowe, garaże itp.),

W ramach czynności zarządzania ww. nieruchomościami do naszych obowiązków należy w szczególności:

1) Reprezentacja współwłaścicieli nieruchomości
- na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
- wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami

2) Obsługa prawna
- opracowywanie umów najmu,
- przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
- wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

3) Obsługa bankowo - księgowa
- otwarcie rachunku bankowego dla współwłaścicieli i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
- prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości,
- opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku,
- rozliczanie pomiędzy współwłaścicielami dochodów z nieruchomości,
- pobieranie i rozliczanie z właścicielami czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- windykacja należności,
- lokowanie wolnych środków pochodzących z nieruchomości na lokatach terminowych,
- przygotowywanie projektów planu remontowego nieruchomości,
- sporządzanie rozliczeń finansowych dla współwłaścicieli,
- obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o umowy wiążące współwłaścicieli

4) Obsługa administracyjna
- prowadzenie aktualizacji wykazu lokali oraz najemców,
- zapewnienie dostaw usług komunalnych - zawieranie, ewentualne rozwiązanie i wprowadzanie zmiany z dostawcami wody, ciepła, prądu oraz firmami wywożącymi śmieci,
- zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
- dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
- opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
- potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
- wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
- dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
- zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

5) Obsługa techniczna
- prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
- wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych,
- wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych,
- zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
- zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
- przygotowywanie planów remontowych budynku,
- wykonywanie kosztorysów inwestorskich i ślepych,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawców prac prowadzonych na nieruchomości, wyszukiwanie wykonawców robót, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert, analiza ofert oraz wybór wykonawcy w sposób uzgodniony ze współwłaścicielami nieruchomości wybór,